• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو

درباره پروژه

تغییر کاربری واحد مسکونی 300 متری به کلینیک دندان پزشکی

جزئیات پروژه

 • مشتریان
 • زمان اجرا
 • کارشناس پروژه
 • کلینیک دندان پزشکی
 • 45 روز
 • ادریس عبداللهی

چالش پروژه

زمان بسیار کم و نبود زیر ساخت های مناسب برای اجرای طرح

 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو
پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو
 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو
 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو
 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو
 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو
 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو
 پروژه بازسازی و نور پردازی - الکترینو

روند انجام پروژه

کلیه سیستم برق، روشنایی، تلفن جمع آوری شد و با توجه به در نظر گرفتن سهولت تعمیرات و نگهداری و افزایش میزان نور دهی سقف کاذب طراحی و لوله ها و سیم کشی داخل آن( تلفن، برق، آنتن مرکزی و اسپیلت)از سقف عبور داده شد. با توجه به نیاز مصرف کننده و حساسیت کار تابلو برق مناسب طراحی و اجرا شد.